مشــــــتری های ما
استام صنعت

شرکت الکتروژن

شرکت ایران ترانسفو ری

شرکت ایران ترانسفو زنجان

شرکت بلال

شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن

شرکت موتوژن

شرکت نیروترانس