تغییر شماره تلفن های کارخانه
1396/06/19


بدینوسیله به اطلاع می رساند که شماره تلفن های کارخانه سیم لاکی فارس به شرح زیر تغییر یافته اند

تلفن ها

37419913

37419914

فاکس

37419916